شرایط و مدارک صدور سند المثنی مالکیت موتور سیکلت

۱-درج آگهی‌ در روزنامه‌ کثیرالانتشار(مفقودی‌ سند فروش)
* ذکر شماره موتور تنه‌، پلاك و نام صحیح‌ موتور (زمرد) به همراه تیپ الزامی‌ است‌.
* در صورتیکه‌ که‌ درخواست‌ سند المثنی‌ فروش بعد از تعویض‌ پلاك باشد ذکر شماره پلاك سابق‌ الزامی‌ است‌.
* درصورتی‌ که‌ هر سه‌ نسخه‌ سند مفقود شده حتماً در آگهی‌ ذکر شود.
۲-تعهد محضری‌ کشف‌ فساد (مفقودی‌ سند فروش)
* ذکر شماره موتور، تنه‌_ پلاك الزامی‌ است‌.
*در صورتیکه‌ که‌ درخواست‌ سند المثنی‌ فروش بعد از تعویض‌ پلاك باشد ذکر شماره پلاك سابق‌ الزامی‌ است‌.
*ارائه‌ گواهی‌ امضا بجای‌ تعهد محضری‌ مورد تائید نمی‌ باشد.
*در صورتی‌ که‌ هر سه‌ نسخه‌ سند مفقود شده حتماً در آگهی‌ ذکر شود.
۳-عدم خلافی‌
۴-درخواست‌ کتبی‌ مالک‌ (علت‌ مفقودی‌ سند فروش و درخواست‌ سند المثنی‌)
۵-نامه‌ از نماینده فروش
۶-در صورتیکه‌ شخص‌ موتور کارکرده خریداری‌ کرده باشند کپی وکالتنامه‌ از مالک‌ اول
۷-کپی‌ برابر با اصل‌ کارت موتور یا شناسنامه‌ مالکیت‌ ( مربوط به‌ پلاك ملی‌)
۸- ارسال مشخصات کامل فرستنده اعم از:
نام و نام خانوادگی، کد ملی، آدرس دقیق، کد پستی و تلفن ثابت و همراه به همراه مدارک
۹-پس از بررسی مدارک هزینه صدور اعلام میگردد.

 

آدرس ارسال مدارک

کاشان-شرکت زمردکویر
صندوق پستی: ۱۶۴۴-۸۷۱۳۵

مدارک مورد نیاز برای صدور پلاکت تنه

صدور پلاک مشخصات یا حک شماره شاسی یا موتور

۱-نامه ساخت پلاکت مشخصات/حک شماره شاسی یا موتور از اداره راهور شهرستان
* مخاطب نامه میبایست شرکت زمردکویر باشد.
* کپی فرم بازدید از پلیس راهور(مراکز تعویض پلاک)
۲- کپی مدارک موتور سیکلت (شناسنامه، کارت ملی، سند کمپانی)
۳- ارسال مشخصات دقیق فرستند به همراه مدارک:
نام و نام خانوادگی، کد پستی، آدرس، تلفن ثابت و همراه
۴-پس از بررسی مدارک هزینه صدور اعلام میگردد.

 

آدرس ارسال مدارک

کاشان-شرکت زمردکویر
صندوق پستی: ۱۶۴۴-۸۷۱۳۵