فرم اطلاعات تقاضای نمایندگی

مدارک ارسالی توسط متقاضی جهت تکمیل پرونده(کپی برابر اصل)
  1. جواز کسب و یا درخواست به اصناف
  2. شناسنامه(تمامی صفحات)
  3. کارت ملی
  4. کارت پایان خدمت
  5. دو قطعه عکس رنگی 3*4
  6. سند یا اجاره نامه
  7. وثیقه ملکی
  8. عکس از تجهیزات و محل مورد نظر